Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Indskoling - En tryg begyndelse

Indskolingen består af et team af lærere og pædagoger, som arbejder tæt sammen omkring undervisningen og det enkelte barn i både skole- og SFO-tid. Det er betydningsfuldt, at eleven opnår glæde og engagement ved sin skolegang, at eleven udvikler personlig og faglig modenhed samt ansvarlighed og selvstændighed. 

Det er målet, at eleverne i indskolingen udvikler gode personlige og sociale kompetencer gennem samspillet med deres klassekammerater og deres lærere. I indskolingen lægges der vægt på at hjælpe og støtte eleverne også i de situationer, hvor de ikke selv er i stand til at løse deres konflikter. Vi støtter eleven i at knytte bånd til klassekammeraterne gennem meningsfulde relationer, og det prioriteres, at eleverne får et nært kendskab til deres parallelklasse og til de øvrige klasser i indskolingen. Desuden følges klassen af samme kontaktpædagog igennem hele indskolingen.  

Det er hensigten, at klassen og elevens nærmeste lærere skal være den enkelte elevs trygge base, der skaber gode forudsætninger for faglig udvikling og læring. Indskolingen arbejder for at skabe læringsglæde og for at lære eleverne en god arbejdsrytme, som kan skabe fundament for deres videre skolegang. Eleverne lærer forskelligt og igennem brug af deres sanser, og det er derfor vigtigt at balancere undervisningsformen på en måde, som tilgodeser dette. Indskolingen har desuden en særlig opmærksomhed på den enkelte elevs læsekompetence, da læsning er en forudsætning for al fremtidig læring.  

0.-2. klassetrin er placeret i Apotekerhuset. Her har 0.-2. klasse morgensamling på tværs af klasserne to gange om ugen, hvor eleverne samles til fællessang og historiefortælling inden for et valgt emne. Desuden har 0.-2. klasse fire eftermiddage om ugen fælles temaundervisning. Temaundervisningen er inddelt i projektperioder, som præsenterer eleverne for emner inden for billedkunst, drama, idræt og natur/teknologi.  

Indskolingens årshjul indeholder en række traditioner, som er med til at skabe glæde og struktur i løbet af skoleåret. Traditionerne er med til at styrke fællesskabsfølelsen i klasserne og på tværs af årgangene. Traditionerne spænder vidt fra teater og museumsbesøg til børnebal og lejrskoler.  Som et særligt tilbud på 0.-1. klassetrin tilbyder skolen udvalgte elever at deltage på et motorikhold. 

3. klasse er det sidste år i indskolingen, og det betragtes som et brobygningsår til mellemtrinet. Derfor tilrettelægges dette skoleår sådan, at det afspejler en almindelig skoleuge på mellemtrinet uden deltagelse i morgensamling og temaundervisning. Ligesom at 3. klasse er placeret i Hovedbygningen sammen 4.-6. klassetrin.  

Samarbejdet mellem skole og hjem 

I begyndelsen af skoleåret indbydes klassens forældre til et forældremøde. Her vil forældrene møde deres barns lærere og kontaktpædagog, høre om skoleårets gang og modtage praktisk information, ligesom det vil være muligt at få afklaret eventuelle spørgsmål. Desuden afholdes der to årlige skole-hjem-samtaler, hvor eleven sammen med sine forældre deltager i en samtale om trivsel og faglig udvikling.   

Derudover kommunikeres der løbende mellem skole og hjem gennem intra. Forældre kan her forvente at modtage al relevant information vedrørende deres barns skolegang. Desuden vil det være gennem intra, at skolens personale vil kontakte hjemmet, hvis det vurderes betydningsfuldt for elevens trivsel eller skolegang. Forældre kan ligeledes til en hver tid tage kontakt til deres barns lærere gennem intra. 

Praktiske oplysninger 

  • Skoledagen for indskolingseleverne i 0.–2. klasse er fra mandag til torsdag kl. 8.00-13.40, fredag kl. 8.00-11.30, hvorefter alle eleverne spiser sammen i klassen med deres kontaktpædagog.
       
  • Skoledagen for eleverne i 3. klasse er fra mandag til torsdag kl. 8.00-13.30, fredag kl. 8.00-11.30. 

  • Eleverne i 0.–2. klasse kan møde i Apotekerhuset fra kl. 7.50. Møder eleven før kl. 7.50 modtages eleven i SFO’en. 

  • Eleverne i Apotekerhuset skal medbringe hjemmesko til indendørs brug. Desuden medbringes et sæt ekstra tøj, som anbringes ved elevens plads i garderoben. 

Indskrivning

Bliv en del af et trygt og udviklende læringsmiljø.

SFO

Vores SFO skaber trygge og udviklende rammer, hvor børnene igennem leg og samvær på tværs af klasser og alder har mulighed for at skabe venskaber for livet.

Klub

Mulighed for at styrke sociale relationer og tilknytning til kammerater gennem leg, spil og fællesskab, samtidigt med at børnene har indflydelse på Klubbens aktiviteter.

Mellemtrin

Eleverne udvikler deres selvstændighed og lærer at tage ansvar for deres skolearbejde samt at tage ansvar for at bidrage til fællesskabet både fagligt og socialt.

Faglighed gennem tryghed