Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Udskoling - På vej ud i ungdomslivet

I udskolingen lægger vi vægt på at skabe en undervisning og et undervisningsmiljø med fokus på den enkelte elevs faglige, sociale og personlige udvikling. Vores mål er at selvstændiggøre eleverne og forberede dem bedst muligt til ungdomsuddannelserne.

Læring, selvstændiggørelse og brobygning   

Vi tilstræber en veltilrettelagt og varieret undervisning, der lever op til fagenes mål samt et klasserum, hvor der er ro til faglig fordybelse. Elevens sociale udvikling styrkes gennem varierede samarbejdsformer, opgaveløsning i grupper, arbejde på tværs af klassetrin samt gennem en dagligdag, hvor der pædagogisk lægges vægt på elevens tryghed og trivsel.

Vi er en prøveforberedende skole, og 8. og 9. klasserne deltager i års- og terminsprøver. Derudover deltager elever i et praktikforløb og et brobygningsforløb, som har til formål at forberede elevens valg af ungdomsuddannelse. Gennem udskolingen følges og vejledes eleverne af skolens UU-vejleder.

Det at lære at strukturere egen tid, møde velforberedt til undervisningen, tage ansvar, udvise vilje til at lære og turde at stå frem er en vigtig del af elevens uddannelse såvel som dannelse. I udskolingen styrkes elevens blik for verden omkring os lokalt, nationalt og internationalt. Der arbejdes ofte problemorienteret, og eleven styrkes i at tænke kreativt og selvstændigt. Den årlige projektopgave træner eleven i at kunne indgå i et forpligtende samarbejde, samtidigt med at det styrker elevens evne til kritisk tænkning og refleksion. Desuden udvikler arbejdet med projektopgaven elevens evne til at arbejde med en kreativ indgangsvinkel på en faglig problemstilling. IT og digitale værktøjer indgår som en naturlig del af hverdagen.

Undervisningsmiljøet i udskolingen 

Atmosfæren i udskolingshuset er præget af et undervisningsmiljø, hvor der er ligeværd og plads til den enkelte samt tillidsfulde lærer- og elevrelationer, hvor der er tid til nærvær. Vi styrker og udvikler den enkelte elev bedst ved at fokusere på sund fornuft og dialog frem for regler og påbud.

Udskolingen har en række aktiviteter, som har til formål at styrke elevernes fællesskab, og som også er hyggelige og lærerige. Vi tager på lejrskole, studieture og på endagsekskursioner. Desuden planlægges der biografture, teaterbesøg, forfatterbesøg og foredrag udefra. 

 

 

Differentiering og talentudvikling

Undervisningsdifferentiering indgår som et naturligt element på samtlige klassetrin. Til de elever, som har særlige forudsætninger, tilbydes talentudvikling.

Faglighed gennem tryghed