Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Tydelige rammer

Med fokus på at skabe et godt og trygt undervisningsmiljø rummer Nykøbing F. Realskole forskellighed og mangfoldighed som en del af elevernes dannelse og udvikling inden for tydelige rammer

Nykøbing F. Realskole byder velkommen til elever og forældre, som ønsker at samarbejde med skolen om at gøre deres bedste i forhold til faglig, personlig og social udvikling i et miljø med plads til forskellighed og mangfoldighed samt prioritering af fællesskabet. 
Det er derfor vigtigt for trivsel og miljø, at elever, forældre og skolens medarbejdere udviser rummelighed og accepterer hinanden og hinandens forskelligheder.  

Rummeligheden støtter både et godt undervisningsmiljø og et godt socialt miljø, og det styrker alle elevers mulighed for et maksimalt udbytte af skolens tilbud, ligesom det er med til at skabe fundament for, at den enkelte elev får mulighed for at udnytte sit potentiale og udvikle sine kompetencer. 

Tydelige rammer skaber godt undervisningsmiljø

For at skabe tydelige rammer og et godt undervisningsmiljø med optimheder for læring og trivsel, accepterer skolen ikke elever, som forstyrrer undervisningen eller udviser udadreagerende adfærd.  

Eleverne forventes at udvise sund fornuft, behandle andre elever og voksne med respekt og opføre sig over for andre, som de selv ønsker, at andre opfører sig over for dem.

Skolen accepterer ikke mobning, og elever forventes at omgås hinanden med en fornuftig omgangstone samt respekt og accept af hinanden.

Skolen prioriterer et sundt socialt miljø, hvor eleverne ikke udelukker, ignorerer eller dominerer hinanden, og hvor man accepterer kammerater, som siger fra.

Ved særlige behov

På Nykøbing F. Realskole optages som udgangspunkt elever, som intellektuelt ligger inden for normalområdet, og som socialt fungerer alderssvarende. Det vil sige elever, hvis behov ligger inden for det arbejdsområde, som lærere og pædagoger er uddannet til at varetage.

Som privatskole har Nykøbing F. Realskole ikke lovhjemmel til at oprette specialklasser, hvorfor skolen kun i begrænset omfang, og i den udstrækning der kan opnås ekstern bevilling, optager elever med behov for specialundervisning og specialpædagogiske tilbud i længere tid gennem skoleforløbet.

Profil

Skolen repræsenterer en balance mellem det traditionelle og det nye. Høj faglighed, respekt for hinanden og tryghed er blandt de værdier, som siden skolens oprindelse har været i centrum.

Værdigrundlag

Med udgangspunkt i nærvær, engagement, faglighed og dannelse prioriteres tryghed, trivsel og gode relationer som fundament for læring.

Undervisningsmiljø

Sådan har vi kortlagt elevernes undervisningsmiljø.

Faglighed gennem tryghed