Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Antimobning

Børn skal have en tryg skolegang

Mobning er svært at håndtere for den, der bliver ramt af det - derfor tages mobning altid alvorligt. I situationer, hvor der er mobning involveret, er der brug for ekstra og omgående hjælp. 

Ifølge den norske specialist på området, professor i psykologi Dan Olweus, defineres mobning på følgende måde ”En person er mobbet eller plaget, når han eller hun gentagne gange og over en vis tid bliver udsat for negative handlinger fra én eller flere personer”.
  
Helle Rabøl Hansen, Antimobbe konsulent fra ”Projekt Mobbeland”, har følgende definition ”Mobning er gruppens systematiske forfølgelse eller udelukkelse af en enkelt person på et sted, hvor denne person er tvunget til at være”.  

Det er ikke mobning, når man af og til føler sig drillet. Det er heller ikke mobning, hvis man en dag har haft en konflikt med en anden elev eller er blevet verbalt eller fysisk generet. Det er situationer, der uundgåeligt vil opstå af og til. 

En tryg skolegang skabes bl.a. ved, at børnene får redskaber til at kunne håndtere de konflikter de havner i. Det betyder ikke, at stenen fjernes fra barnets vej.  

Hvor der er flere personer indblandet, kan konflikter opstå. Det er ikke negativt i sig selv, og konflikter kan være med til at modne børnene, lære dem at sige fra, give dem perspektiver og gøre dem i stand til at begå sig i verden. Det er vigtigt at lære, at kunne sætte ord på, lytte aktivt til og aflæse mimik og kropssprog for at kunne løse konflikter. 

Herunder kan du læse mere om, hvordan vi forebygger og håndterer mobning.

 • Vi griber altid ind, når vi ser en uacceptabel handling

 • Vi viser tydeligt, at vi ikke accepterer mobning, og vi handler, hvis vi oplever det

 • Vi sikrer tillid mellem elev og personale

 • Vi observerer og udviser opmærksomhed

 • Vi deler observationer og informationer i personalegruppen

 • Vi samarbejder mellem skole, fritidsafdelingen og hjem

 • Vi holder ekstra møder mellem skole, fritidsafdelingen og hjem ved behov

 • Vi undersøger den enkelte elevs og klassens trivsel gennem elevspørgeskemaer samt via trivselsundersøgelsen ”Klassetrivsel.dk”

 • Vi har samtaler i klassen, og for at sikre en god skolestart har skole og fritidsafdelingen fælles klassemøder fra 0. klasse til 3. klasse

 • Vi arbejder med sociale emner

 • Vi arbejder ud fra skolens trivselsplan, som også indgår i klasselærernes årsfagplaner

 • Elevens trivsel indgår altid i skole-hjem-samtalerne og ved årets elevsamtaler (lærer/kontaktpædagog og elev)

 • Skolen sikrer, at der bliver gennemført samtaler med de involverede elever, og at hjemmene herefter indkaldes til et møde

 • Skolen orienterer relevante pædagoger og klassens lærere, fritidsordningen, ledelsen og forældre

 • Problemet tages op i klasseteamet

 • Der udarbejdes en handleplan, og der evalueres efter en aftalt periode

 • Der anvises ideer til ændring af adfærd, normer og roller samt nye handlemuligheder til de involverede

 • Der iværksættes aktiviteter, der styrker fællesskabet og derved gør klassen i stand til at sige fra over for mobning

 • Hvis ovenstående ikke løser problemet, indkaldes forældre til de berørte elever til møde med ledelse og klasselærer. Ledelsen tager ansvaret for indsatsen mod mobning og sanktioner, og forholdsregler sættes ind

 • Hvis mobber trods alle indsatser ikke formår at ændre sin opførsel, kan det, i yderste konsekvens, medføre udskrivning af skolen

Digitale Enheder

Anvendelse af digitale enheder med fokus på kvalitet i undervisningen

Lejrskoler

Alle lejrskoler og hytteture har et fagligt og socialt indhold.

Differentiering og talentudvikling

Undervisningsdifferentiering indgår som et naturligt element på samtlige klassetrin. Til de elever, som har særlige forudsætninger, tilbydes talentudvikling.

Faglighed gennem tryghed